ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

 1. นายภควัต ตันสกุล
  เอกอัครราชทูต
  H.E. Mr. Bhakavat Tanskul
  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 2. นายเอกอรรถ ทิตาราม
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Mr. Ek-att Thitaram
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission
 3. นายธนภูมิ ลีลาภรณ์
  เลขานุการเอก
  Mr. Tanaphum Leelaporn
  First Secretary
 4. นายพสุวัตร ยาทิพย์
  เลขานุการโท
  Mr. Pasuwat Yathip (PhD)
  Second Secretary
 5. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยะปัญญาวงศ์
  เลขานุการตรี
  Miss Petcharat Suriyapanyawong
  Third Secretary