ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ถิ่นพำนัก ณ กรุงกาฐมาณฑุ

 

1. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
2503-2506

2. นายจิตติ สุจริตกุล
2507-2510

3. พระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าเปรมบุรฉัตร
2511-2515

4. นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ
2515-2518

5. นายผ่อง บัวเอี่ยม
2523-2527

6. นายเจตนา โชติศาลิกร
2527-2531

7. นายศิริชัย พุทธิแพทย์
2531-2533

8. ร.ต.สถวิระ สุวรรณทัต
2533-2534

9. นายรณรงค์ นพคุณ
2535-2539

10. นายปรีชา ปิติสันต์
2539-2543

11. นายเผ่าเทพ วรรณจินดา
2543-2545

12. นางเพ็ญโฉม อินเจริญศักดิ์
2545-2549

13. นางวันวิสาข์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
2549–2551

14. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
2552–2555

15. นางขันธ์ทอง อูนากูล
2555–2558

16. นายวุตติ วุตติสันต์
2558-2559

17. นายภควัต ตันสกุล
2560-2562

 

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;