เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวเข้าร่วมพิธี

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;