บัตรประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

 • บุคคลที่สามารถขอทำบัตรประชาชนได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลีย
 • โดยที่การทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า ผู้ร้องจึงต้องมาทำบัตรด้วยตนเองเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีบัตรหมดอายุ ต้องนำบัตรเดิมที่หมดอายุมาแสดง
 • กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ต้องนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง                   สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
 • กรณีบัตรชำรุด ต้องนำบัตรที่ชำรุดมาแสดง หากบัตรชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ต้องนำ เอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตามกฎหมายไทย จะต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดง
 • หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ที่ประเทศไทย จะต้องนำทะเบียนบ้านล่าสุด และบัตรเดิมมาแสดง
 • กรณียังถือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่า ขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ. 2531) ต้องนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทย ออกให้
  มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;