หนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลทั่วไป

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือ
    มอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

เอกสารที่นำต้องมาแสดง

  • แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์
  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ
  • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนา
    ถูกต้อง

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;