นิติกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับรองเอกสารเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยหรือหน่วยงานราชการเนปาลเท่านั้น
  • เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยหน่วยงานราชการเนปาลต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลก่อน
  • ผู้ร้องสามารถยื่นขอรับรองเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชานที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

  • แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์
  • ต้นฉบับเอกสารภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลก่อน
  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชานที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ร้อง
  • ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชานที่รับรองสำเนาถูกต้อง

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;